SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA OKRES 01.01.2019 – 31.12.2019 R.
STOWARZYSZENIE EDUKATORÓW LEŚNYCH

 1. Zarząd SEL spotkał się zdalnie: 19 lutego, 15 marca, 8 lipca, 23 września i 20 listopada. W tym czasie przyjęto 5 nowych członków, skreślono 3 członków. Stowarzyszenie prowadziło działalność zgodną z statutem. 
 2. Najważniejsza aktywność członków Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych w roku 2019 przedstawiała się następująco: 
  1. 25 - 26 lutego - szkolenie na temat EZR dla RDLP w Gdańsku
  2. 15 - 17 marzec - Walne Zebranie Członków w TPN. Szkolenie dotyczące wypalenia zawodowego oraz informacji zwrotnej. Udział 20 osób
  3. 6 czerwca - szkolenie na temat EZR dla studentów SGGW
  4. Udział przedstawicieli SEL w Europejskim Kongresie Edukacji Leśnej w Rydze
  5. 3 lipiec - udział reprezentanta SEL w spotkaniu podgrupy FCN Forest Pedagogics
  6. 15 lipca - wysłanie oferty szkoleń do ORWLP Bedoń
  7. 18 - 19 października - Konferencja Edukacja Naturalnie Białystok - leśne przedszkola warsztaty prowadzone przez Wiktora Naturskiego 
  8. 28 września Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej, składających się z części teoretycznej i terenowej dla Przedszkola Miejskiego nr 97 w Łodzi przeprowadzone przez Annę Wierzbicką 
  9. 13 - 15 listopada - szkolenie na temat EZR dla RDLP Olsztyn
  10. 10, 23 listopada - Forest School Center - pilotażowe szkolenie leśnych przedszkoli warsztaty prowadził Wiktor Naturski
  11. 2 - 4 grudnia - współorganizacja konferencji WZELS Rogów
  12. 2019 - 15 artykułów do Lasu Polskiego napisanych przez członków stowarzyszenia do rubryki „Z praktyki edukatora”
 3. Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Zarząd Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych podjął następujące uchwały w omawianym okresie:
  1. Uchwała nr 1/PZ/2019 z dnia 18.02.2019 r. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych w sprawie przyjęcia nowych członków – Ewa Wiatr
  2.  Uchwała nr 2/PZ/2019 z dnia 19.02.2019 r. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych w sprawie przyjęcia nowych członków – Anna Jakimiuk
  3. Uchwała nr 3/PZ/2019 z dnia 16.03.2019 r. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  4. Uchwała nr 4/PZ/2019 z dnia 08.07.2019 r. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych w sprawie przyjęcia nowych członków – Roksana Lubkowska
  5. Uchwała nr 5/PZ/2019 z dnia 23.09.2019 r. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych w sprawie przyjęcia nowych członków – Martyna Majda
  6. Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych uzyskało przychody z działalności statutowej z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości: 3540,00 zł oraz innej działalności statutowej w wysokości: 14236,00 zł, łącznie przychody: 17776,00 zł.
 5. Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych w rozliczanym okresie poniosło koszty administracyjne w wysokości: 22 691,74 zł, w tym: zużycie materiałów i energii w wysokości: 10 332,74 zł, na usługi obce w wysokości 0 zł, opłaty 123,00 zł, wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne w wysokości: 12 236,00 zł.
 6. Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych w rozliczanym okresie poniosło koszty finansowe w wysokości: 0 zł.
 7. Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych:
  1. nie zatrudniało ani nie zatrudnia żadnych pracowników i nie poniosło z tego tytułu żadnych kosztów
  2. zatrudniało 7 osobę z tytułu umów zlecenia,
  3. nie udzieliło żadnych pożyczek pieniężnych,
  4. zgromadziło środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości 9 691,77zł,
  5. nie nabyło obligacji oraz ani udziałów akcji w spółkach prawa handlowego,
  6. nie nabyło nieruchomoś
  7. nie nabyło żadnych środków trwałych,
 8. wartość aktywów i pasywów we właściwym sprawozdaniu finansowym wynosi:
  1. Aktywa: 9 691,77zł
  2. Pasywa: 9 691,77zł
 9. Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych nie realizowało zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
 10. Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych złożyło zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej stracie) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na druku CIT-8.

Podpisy:
Wiktor Naturski, Aleksandra Piasecka, Alicja Gasek, Grażyna Głuch, Anna Wierzbicka, Jolanta Kacprzyk

Share this:

CONVERSATION

0 komentarze :

Prześlij komentarz