List otwarty

 


23.05.2021 r. Józef Kubica Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa Szanowny Panie Dyrektorze,

kierując się troską o polskie lasy, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie
likwidacją Wydziału Społecznych Funkcji Lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych. Jako stowarzyszenie, zrzeszające edukatorów leśnych z różnych
środowisk, zaangażowanych w walkę o wysoką jakość edukacji przyrodniczej od
początku działalności ściśle współpracujące z Lasami Państwowymi uważamy, że
istnienie w strukturze DGLP Wydziału Społecznych Funkcji Lasu jest niezwykle
istotne. Istotne dla dobra i interesu Lasów Państwowych jako instytucji
stawiającej czoła nowym wyzwaniom, funkcjonującej w trudnym czasie, spowodowanym
pandemią, kryzysem wartości oraz autorytetów. W tym kontekście Wydział
Społecznych Funkcji Lasu wychodził naprzeciw oczekiwaniom obywateli wobec Lasów
Państwowych a jego strategiczne działania budowały społeczną odpowiedzialność
Przedsiębiorstwa oraz pomagały w łagodzeniu potencjalnych konfliktów. Istnienie
specjalnego wydziału w strukturze organizacyjnej DGLP, zajmującego się edukacją
leśną dawało także jasny sygnał o randze edukacji leśnej w Lasach Państwowych -
zarówno na zewnątrz Przedsiębiorstwa jak i wewnątrz środowiska leśników. Mamy
nadzieję, że obecne zmiany organizacyjne nie pociągną za sobą zmniejszenia wagi
edukacji leśnej i jej znaczenia jako misyjnej roli Lasów Państwowych,
określającą również społeczną odpowiedzialność nas leśników jako ekspertów
zapewniających darmową edukację leśną społeczeństwu. Wierzymy że edukacja leśna,
pomimo organizacyjnego włączenia do Wydziału Komunikacji Społecznej, nadal
będzie rozumiana jako działalność mająca na celu kształtowanie postaw i
przekazywanie wielokierunkowej wiedzy a dopiero poprzez te działania dbająca o
dobry wizerunek Lasów Państwowych. Mając na uwadze dorobek i ogromne
zaangażowanie w pracę na rzecz Lasów Państwowych Pani Anny Pikus, dotychczasowej
Naczelniczki Wydziału Społecznych Funkcji Lasu, jej poświęcenie, życzliwość a
przede wszystkim bardzo wysokie kompetencje, oraz fakt, że zawsze pełniła rolę
ambasadorki Lasów Państwowych w różnych środowiskach i mediach, dbając przy tym
o dobre imię Przedsiębiorstwa; liczymy na kontynuację współpracy z tak
odpowiedzialną osobą w strukturach Lasów Państwowych.

Z poważaniem
Walne Zebranie Członków SEL

Share this:

CONVERSATION

1 komentarze :